Ayn Rand/Shel Silverstein mashup.

Rand silverstein mashup

(via reddit)